Acasă Financiar - Contabil Garanturi de 2000 de euro pentru Cabinetele Medicale

Garanturi de 2000 de euro pentru Cabinetele Medicale

112
0
watchshop.ro%20

S-a publicat proiectul cu Procedura de implementare a măsurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”. 2.000 de euro – ajutor nerambursabil pentru PFA si CMI

Cele trei forme de sprijin din fonduri externe nerambursabile reprezintă:
• Granturi de sprijin pentru companii. Valoare microgrant 2000 Euro.
• Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor sub formă de sumă forfetară și în procent din cifra de afaceri: intre 2.000-150.000 Euro;
• Granturi pentru investiții productive acordate IMM-urilor din fonduri externe nerambursabile în baza evaluării proiectului de investiții depus: intre 50.000-200.000 Euro.

Pot accesa finanțarea de 2.000 euro:
➤ Firmele de tip SRL sau SRL-D fără angajați din toate domeniile de activitate, sunt eligibile toate codurile CAEN.
➤ PFA-uri și ONG-urile pot accesa finanțarea dacă își desfășoară activitatea pe unul dintre dintre codurile CAEN prezentate în cuprinsul prezentului articol.

Schema se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, pana la 31 decembrie 2020. Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020.
Important! Beneficiarii de ajutor de stat trebuie să depună o cerere de finanțare până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se facă până la data de 31 decembrie 2020 (Termenul de 30 septembrie este pentru beneficiarii reali).

Cine poate incasa cei 2.000 de euro?
• beneficiari finali ai ajutorului de stat – IMM/ microintreprinderi/PFA/CMI, organizaţii neguvernamentale cu activitate economică, denumite în continuare ONG-uri cu activitate economică, care primesc ajutorul de stat prin intermediul
micrograntului/grantului pentru capital de lucru/grantului pentru investiţii productive, prin incheierea unui contract de ajutor de stat cu administratorul schemei de ajutor de stat;
• CMI – unitatea, cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală – medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat. În CMI îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal;

Care sunt conditiile de acordare a ajutorului de 2.000 euro?
Microgranturile se acordă pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat încheiat cu următoarele categorii de beneficiari:
a) întreprinderile mici şi mijlocii care fac dovada prin situaţiile financiare depuse că nu deţin salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
b) PFA, ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate, conform codurilor caen;
c) PFA/CMI, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020.
Microgranturile se acordă, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative:
a) au desfăşurat activitate curentă/operaţională pe perioada a cel puţin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia PFA/CMI pentru care începerea activităţii poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020;
b) au obţinut o cifră de afaceri în exerciţiul financiar anterior depunerii cererii de finanţare de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia beneficiarilor ajutorului de stat PFA/ONG/CIM;
c) îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant.
Anexa 1. Coduri CAEN eligibile la PFA-uri pentru grantul de 2000 euro
Atentie! limitarea codurilor CAEN este valabila doar pentru beneficiarii de la art 5, aliniat 1, litera b: PFA si ONG.

 1. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN ȘI PLUTĂ, CU EXCEPȚIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE ȘI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE ÎMPLETITE
  1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și alte materiale vegetale împletite
 2. TIPĂRIREA ȘI REPRODUCEREA PE SUPORȚI A ÎNREGISTRĂRILOR
  1811 Tipărirea ziarelor
  1812 Alte activități de tipărire n.c.a.
  1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
  1814 Legătorie și servicii conexe
  1820 Reproducerea înregistrărilor
 3. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE
  2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc și ornamental
  2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
 4. FABRICAREA CALCULATOARELOR ȘI A PRODUSELOR ELECTRONICE ȘI OPTICE
  2680 Fabricarea suporților magnetici și optici destinați înregistrărilor
 5. ALTE ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE n.c.a.
  3212 Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
  3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
  3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
  3230 Fabricarea articolelor pentru sport
  3240 Fabricarea jocurilor și jucăriilor
  3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
  3299 Fabricarea altor produselor manufacturiere n.c.a.
 6. COMERȚ CU AMĂNUNTUL, CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR
  4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate
  4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate
  4763 Comerț cu amănuntul al discurilor și benzilor magnetice, cu sau fără înregistrări audiovideo în magazine specializate
  4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 7. ACTIVITĂȚI DE EDITARE
  5811 Activități de editare a cărților
  5812 Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
  5813 Activități de editare a ziarelor
  5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor
  5819 Alte activități de editare
  5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
  5829 Activități de editare a altor produse software
 8. ACTIVITĂȚI DE PRODUCȚIE CINEMATOGRAFICĂ, VIDEO ȘI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; ÎNREGISTRĂRI AUDIO ȘI ACTIVITĂȚI DE EDITARE MUZICALĂ
  5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5912 Activități postproducție cinematografică, video și de programe de televiziune
  5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  5914 Proiecția de filme cinematografice
  5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
 9. ACTIVITĂȚI DE DIFUZARE ȘI TRANSMITERE DE PROGRAME
  6010 Activități de difuzare a programelor de radio
  6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune
 10. TELECOMUNICAȚII
  6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
  6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
 11. ACTIVITĂȚI DE SERVICII ÎN TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
  6201 Activități de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)
  6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
  6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
 12. ACTIVITĂȚI DE SERVICII INFORMATICE
  6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
  6312 Activități ale portalurilor web
  6391 Activități ale agențiilor de știri
  6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.
 13. CERCETARE-DEZVOLTARE
  7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
 14. PUBLICITATE ȘI ACTIVITĂȚI DE STUDIERE A PIEȚEI
  7311 Activități ale agențiilor de publicitate
  7312 Servicii de reprezentare media
  7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
 15. ALTE ACTIVITĂȚI PROFESIONALE, ȘTIINȚIFICE ȘI TEHNICE
  7410 Activități de design specializat
  7420 Activități fotografice
  7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
  7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 16. ACTIVITĂȚI DE ÎNCHIRIERE ȘI LEASING
  7722 Închirierea de casete video și discuri (CD-uri, DVD-uri)
 17. ÎNVĂȚĂMÂNT
  8510 Învățământ preșcolar
  8520 Învățământ primar
  8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
  8552 Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.)
  8553 Școli de conducere (pilotaj)
  8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
 18. ACTIVITĂȚI DE CREAȚIE ȘI INTERPRETARE ARTISTICĂ
  9001 Activități de interpretare artistică (spectacole)
  9002 Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole)
  9003 Activități de creație artistică
  9004 Activități de gestionare a sălilor de spectacole
 19. ACTIVITĂȚI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR ȘI ALTE ACTIVITĂȚI CULTURALE
  9101 Activități ale bibliotecilor și arhivelor
  9102 Activități ale muzeelor
  9103 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic
  9104 Activități ale grădinilor zoologice, botanice și ale rezervațiilor naturale
 20. ACTIVITĂȚI SPORTIVE, RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE
  9313 Activități ale bazelor sportive
  9319 Activități ale cluburilor sportive
  9321 Bâlciuri și parcuri de distracții
  9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Pentru ce se pot folosi cei 2.000 de euro?

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările din fonduri externe nerambursabile pentru susţinerea unor cheltuieli de tipul:
a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
b) datorii curente şi restante faţă de furnizorii curenţi, inclusiv faţă de furnizorii de utilităţi potrivit contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
d) cheltuieli privind achiziţia de servicii şi reparaţii necesare activităţii curente de bază, cu excepţia serviciilor de consultanţă, studii şi alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecţie medicală, inclusiv materiale de dezinfecţie pentru protecţia împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
f) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activităţii curente;
g) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activităţii;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.
Verificarea asigurării tipurilor de cheltuieli eligibile se face pe eşantion de 1% în scopul validării justificării sumei forfetare.
!!! Beneficiarii de microgranturi vor depune o declaraţie pe proprie răspundere prin care îşi vor asuma faptul că utilizarea microgranturilor în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă atrage după sine recuperarea ajutorului de stat acordat împreună cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Articol ofrit de Iolanda FĂȘIE – consilier juridic Gaminvest

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here