Acasă Financiar - Contabil Care sunt următorii pași după înființare? Informații pentru noii antreprenori

Care sunt următorii pași după înființare? Informații pentru noii antreprenori

14
0
watchshop.ro%20

Ce faci dupa obtinerea certificatului de inregistrare de la ONRC?

1 Comanda – confectionare stampile – Original si copie dupa certificat de inregistrare, delegatie pentru reprezentantul firmei si copie dupa actul de identitate a acestuia.
2 Deschiderea contului bancar – In termen de 15 zile de la obtinerea certificatului de inregistrare, trebuie sa mergeti la banca cu toate actele in original (plus dosar cu copii xerox) si stampila societatii.
3 Administratia Financiara a sectorului de care apartine sediul social:
3.1 Declaratia de inregistrare fiscala se depune in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.

 • Majoritatea Administratiilor financiare cer un dosar cu copii dupa toate actele societatii.
  3.2 Cerere de eliberare a certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru comercianţii care se înregistrează în scopuri de TVA de la înfiinţare (Ordin ANAF 3/2007)
  (Contribuabilii care se înfiinţează începând cu data de 1 ianuarie 2007 şi solicită înregistrarea în scopuri de TVA de la înfiinţare, după înregistrarea în registrul comerţului trebuie să solicite eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA. E
  3.3 Achizitionarea REGISTRULUI UNIC DE CONTROL si a REGISTRULUI DE EVIDENTA FISCALA
  -RUC – Registrul unic de control se elibereaza, contra cost, de directiile generale ale finantelor publice din raza teritoriala unde isi are sediul social contribuabilul, pe baza certificatului de inregistrare, in cazul comerciantilor, si pe baza certificatului de inregistrare fiscala, in cazul celorlalte categorii de contribuabili. In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, contribuabilii vor achizitiona registrul unic de control de la directiile generale ale finantelor publice. Contribuabilii nou-infiintati sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data inregistrarii, sa achizitioneze registrul unic de control. Registrul unic de control se tine la sediul social si la fiecare sediu secundar pentru care s-au eliberat avize/autorizatii si/sau acorduri de functionare.
  -REF – Contribuabilii, înregistraţi ca plătitori de impozit pe profit, sunt obligaţi să întocmească Registrul de evidenţă fiscală în conformitate cu prevederile prezentului ordin. Registrul de evidenţă fiscală se păstrează la domiciliul fiscal al contribuabilului. Registrul de evidenţă fiscală se eliberează contra cost de unităţile fiscale din raza teritorială în care contribuabilul îşi are declarat domiciliul fiscal, pe baza copiei certificatului de înregistrare emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului. În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală. Contribuabilii nou-înfiinţaţi, declaraţi plătitori de impozit pe profit, vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală în termen de 30 de zile de la data înregistrării. Contribuabilii care nu mai îndeplinesc condiţiile de plătitor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor vor achiziţiona Registrul de evidenţă fiscală în termen de 30 de zile de la data la care au devenit plătitori de impozit pe profit.
  3.3 In termen de 30 de zile de la data deschiderii oricarui punct de lucru (ATENTIE! 30 de zile de la data cand a fost incheiat contractul de inchiriere/comodat, acesta va trebui inregistrat printr-o declaratie la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului care le înfiinţează. Declaratia se depune insotita de copii dupa dovada inregistrarii la ORC, dupa hotararea AGA de infiintare a punctului de lucru, dovada de spatiu (contract inchiriere/comodat) si certificatul de inregistrare/ codul unic de inregistrare. (Se considera punct de lucru, locul unde o societate isi desfasoara activitatea fie ea de genul birou, depozit, magazin, hala industriala, taraba in piata etc…).
  3.3 A) Declaratie privind sediile secundare
  3.3 B) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru sediile secundare
Contabilitate online la cateva clickuri distanta
 1. PUNCT DE LUCRU. Deschiderea unui punct de lucru se hotaraste de catre AGA. Hotararea AGA se depune la ORC in a carui raza teritoriala isi are sediul societatea, insotita de o copie dupa dovada spatiului (act de proprietate, contract de inchiriere, contract de comodat, accept in spatiu), extrasul de carte funciara sau copie dupa actul de detinere a spatiului de catre proprietar si o cerere, formular tip eliberat de registru. In cazul in care la punctul de lucru respectiv se doreste autorizarea anumitor activitati, se depune si o declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca solicitantul cunoaste si respecta prevederile legislatiei si ale reglementarilor generale si specifice din domeniile: sanitar, protectiei mediului, prevenirii si stingerii incendiilor, sanitar-veterinar si protectiei muncii pentru activitatile respective. Dupa inregistrarea la ORC, contribuabilii au obligatia de a declara organului fiscal competent, in termen de 30 de zile, infiintarea sediului secundar.
 2. CASA DE MARCAT. Dupa ce ati ales si ati cumparat o casa de marcat, aceasta trebuie fiscalizata, si programata conform legislatiei si specificului societatii. In intervalul, de la cumparare pana la fiscalizare, puteti sa folositi casa de marcat in regim de proba dar nu puteti emite bonuri fiscale. Pentru a fiscaliza o casa de marcat trebuie parcurse urmatoarele etape:
  A.OBTINEREA NUMARULUI DE ORDINE
  Dupa achizitionarea casei de marcat, in momentul in care agentul economic doreste sa inceapa activitatea, trebuie sa obtina de la DGFP-ul judetului in care va functiona casa de marcat, numarul de ordine din registrul de evidenta al A.M.E.F., pentru casa de marcat respectiva si pentru locul de amplasare dorit.
 • Redactati o Declaratie pe proprie raspundere pentru punctul de lucru si pentru codul fiscal (se redacteaza in 3 exemplare, unul pt. DGFP, unul pentru Administratia Financiara si unul pt. Firma care face fiscalizarea).
 • Agentul economic trebuie sa depuna la DGFP un dosar cu urmatoarele documente:
 1. Cerere de atribuire a numarului de ordine din Registrul de evidenta al A.M.E.F. (2 exemplare) ;
 2. Declaratie pe proprie raspundere pentru punctul de lucru si pentru codul fiscal;
 3. Certificat de inmatriculare / pentru firmele platitoare de TVA si Certficat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA – copii;
 4. Contract de inchiriere spatiu copie (dovada spatiu) pentru locul de amplasare al casei de marcat;
 5. Factura + document de plata – copii ;
 6. Certificat de garantie;
 7. Proces verbal de sigilare AMEF;
 8. Avizul privind distribuirea si utilizarea A.M.E.F.
 9. Copie dupa actul de identitate a persoanei care depune dosarul.
 • ATENTIE! La D.G.F.P. Bucuresti dosarele se depun si ridica:
  a) de administrator sau asociat;
  b) de catre un angajat al societatii – fiind necesara adaugarea la dosar a copiei dupa contractul de munca sau cartea de munca;
  c) de catre un imputernicit al societatii – numai cu procura autentificata de notar (original)
 • Adresa cu numarul de ordine din registrul de evidenta al A.M.E.F., se elibereaza de catre DGFP, in maxim 5 zile lucratoare (se ridica de catre aceiasi persoana care a depus dosarul).
  B. INSTALARE CASA DE MARCAT / FISCALIZARE
  Dupa obtinerea numarului de ordine din registrul de evidenta al A.M.E.F de la DGFP, casa de marcat trebuie fiscalizata in termen de 7 zile. Pentru instalarea casei de marcat agentul economic trebuie sa solicite aceasta la Unitate de service acreditata. In momentul fiscalizarii agentul economic trebuie sa prezinte tehnicianului de service urmatoarele documente :
 1. Cerere de fiscalizare adresata Unitatii de Service, completata de agentul economic;
 2. Declaratie pe proprie raspundere pentru punctul de lucru si pentru codul fiscal;
 3. Certificat de inmatriculare / pentru firmele platitoare de TVA si Certficat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA – copii;
 4. Original si copie adresa D.G.F.P. ce precizeaza numarul de ordine pentru casa de marcat respectiva si pentru locul de amplasare dorit;
 5. Cartea de Interventii si Registrul Special corespunzatoare casei de marcat (primite la achizitionare) snuruite si numerotate;
  Dupa verificarea documentelor de catre tehnicianul de service :
 • se fiscalizeaza casa de marcat de catre tehnicianul de service;
 • se programeaza casa de marcat pe articole in functie de specificul activitatii pe care o desfasurati, se instruieste personalul, se instaleaza driverele pe PC si accesoriile (cititoare coduri de bare, sertare de bani).
 • se completeza DECLARATIA DE INSTALARE de catre tehnicianul de service (in 4 exemplare)
 • se completeza Cartea de Interventii si Registrul Special de catre tehnicianul de service.
 • optional se poate incheia un contract de servicii cu Unitate de service acreditata.
  C. ADMINISTRATIA FINANCIARA de care apartine punctul de lucru pentru declararea fiscalizarii.
 • Agentul economic are obligatia de a prezenta cele 4 exemplare din DECLARATIA DE INSTALARE la sediul organului fiscal teritorial, in maxim 24 de ore de la fiscalizarea casei de marcat. Odata cu declaratia de instalare, agentul economic va prezenta organului fiscal teritorial:
  Declaratie pe proprie raspundere pentru punctul de lucru si pentru codul fiscal;
  CARTEA DE INTERVENTII si REGISTRUL SPECIAL (snuruite si numerotate) pentru vizare.
  D. Unitate de service acreditata / DGFP – In termen de 7 zile o Declaratie de Instalare stampilata de Adm. Fin trebuie depusa la D.G.F.P. si un exemplar la Unitate de service acreditata (sau ambele exemplare la Unitate de service acreditata ,depinde cum va informeaza la fiscalizare).
 1. INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA
  *Daca sunteti microintreprindere si deci platitor de impozit pe venit, atunci este necesar ca in maxim 60 de zile de la data inmatricularii sa inregistrati cel putin un contract de munca pe societate.
 • Dosar cu copii dupa actele societatii – Sa aveti la dvs. si actele originale;
 • Contract de munca (in 3 exemplare);
 • Carnet de munca sau declaratie pe propria raspundere a salariatului care atesta situatia carnetului de munca la data respectiva;
 • Declaratie pe propria raspundere privind locul de munca de baza la contractele cu timp de munca partial
 • Imputernicire pentru persoana care reprezinta societatea in relatiile cu ITM-ul;
 • In majoritatea cazurilor se cere si un Biblioraft.
 • Celelalte Contracte individuale de munca incheiate intre angajatori si salariati vor fi inregistrate la ITM in Ziua anterioara inceperii activitatii
 1. ALTE OBLIGATII – In functie de activitatea pe care o desfasurati:
  – Alte avize si autorizatii necesare;
  – Obtinerea avizului metrologic pentru cantarele electronice;
 • Redactarea si afisarea regulamentului de ordine interioara – Un model orientativ de ROI,
 • Semnarea unui contract cu un inspector de protectia muncii si PSI, precum si a unui contract separat cu un medic de medicina muncii – pentru societatile care au salariati;
  – Intocmire dosar angajare pt. fiecare angajat
  – Achizitionarea (sau dupa caz redactarea) registrelor si tipizatelor necesare
 • Incheierea contractelor cu Casa de pensii si Casa de sanatate in cazul asociatilor fara contract de munca.
  *Afisarea la loc vizibil, la punctele de lucru a urmatoarelor:
 • programul de functionare/de lucru cu publicul, inclusiv eventualele pauze de masa;
 • certificatului de inmatriculare (in copie);
 • certificatele constatatoare/autorizatiile (in copie);
 • limitele de adaos commercial practicat (in cazul societatilor ce desfasoara activitati de comert);
 • telefonul pentru oficiul de protectie al consumatorului;
 • textul privind obligatia clientilor de a solicita si de a pastra bonul fiscal pana la iesirea din unitate (acolo unde este cazul);
 • planul de evacuare in caz de incendiu;
 • afisarea preturilor si a tarifelor;

Articol oferit de Iolanda Fășie, jurist Gaminvest

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here